• მთავარი
 • პროდუქტები
 • ბლოგი
 • კომპანია
 • კონტაქტი

სამედიცინო ბილინგი

სამედიცინო მომსახურებების მართვა

 

სისტემა საშუალებას გაძლევთ შექმნათ სამედიცინო მომსახურებები, მომსახურებების სახეობები, ქვეკომპონენტები, დიაგნოზები (NCSP, LAB, ICD10) და ზომის ერთეულები.

 

ქვეკომპონენტები

 

ქვეკომპონენტი არის ცნობარი, რომელშიც სამედიცინო მომსახურებები ერთიანდება. ქვეკომპონენტები სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცნობარია, ვინაიდან ის კონტრაგენტების პროგრამების აწყობაშიც გამოიყენება. როდესაც რეგისტრატორი სამედიცინო შემთხვევას არეგისტრირებს, არჩეულ ქვეკომპონენტზეა დამოკიდებული ის, თუ რომელი სამედიცინო მომსახურების დამატებას შეძლებს. მასზეა დამოკიდებული ისიც, თუ რომელი კონტრაგენტი/პროგრამა გამოუჩნდება რეგისტრატორს, რადგან ყველა პროგრამა შესაძლოა ყველა ქვეკომპონნეტს არ აფინანსებდეს, გამოჩნდება მხოლოდ ის, რომელიც აფინანსებს.

ქვეკომპონენტის შექმნის დროს, შეავსებთ შემდეგ მონაცემებს:

 • დასახელება;
 • რეჟიმი (ამბულატორია, სტაციონარი ან ორივე);
 • სამედიცინო ბარათის ტიპი (მაგ: გადაუდებელი ამბულატორია);
 • შესაძლებელი იყოს თუ არა შშმპ სტატუსის დადგენა;

 

მომსახურებები

 

სისტემა საშუალებას გაძლევთ შექმნათ სამედიცინო მომსახურებები, მომსახურებების სახეობები, ქვეკომპონენტები, დიაგნოზები (NCSP, LAB, ICD10) და ზომის ერთეულები.

მომსახურება არის სამედიცინო სერვისი, მასაც სისტემაში ქმნით. სისტემაშივე აწყობთ მონაცემებს, რომლებიც  მომსახურებისა და ქვეკომპონენტის დასამატებლად გჭირდებათ. ანუ, სისტემაში იწყობა მომსახურების სახეობები, ზომის ერთეულები, დიაგნოზები (NSCP, LAB, ICD10), ICPC-2.

მომსახურების შექმნის დროს, შეავსებთ შემდეგ მონაცემებს:

 • მომსახურების დასახელება;
 • მომსახურების სახეობა (მაგ: კონსულტაცია, მშობიარობა);
 • ზომის ერთეული (მაგ: საათი, ცალი)
 • მომსახურების ჯგუფი (ჯგუფი აერთიანებს სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებას და კონტრაგენტის პროგრამის პარამეტრები ამ ჯგუფების მიხედვით იწყობა);
 • შესაძლებელია თუ არა ამ მომსახურების ბინაზე გამოძახებით ჩატარება;
 • ICD10;
 • NCSP;
 • LAB კოდი (ლაბორატორიული კვლევები);
 • მაკომპლექტებლები (მაგალითად, თუ მომსახურების ისეთი სახეობაა არჩეული, რომელიც აწყობილია, როგორც კომპლექსური მომსახურება, შესაძლებელია წინასწარ განსაზღვროთ ამ მომსახურების მაკომპლექტებლები, ანუ ქვემომსახურებები. როდესაც რეგისტრატორი ასეთ შემთხვევას აფორმებს, მისი ქვემომსახურებები ავტომატურად ივსება);
 • შესაძლებელი იყოს თუ არა ქვემომსახურებად გამოყენება;
 • ქვეკომპონენტები (რომელი ქვეკომპონენტის არჩევის შემთხვევაში გინდათ რომ გამოჩნდეს ეს მომსახურება);
 • ფასი;
 • გათვლის ტიპი (შიდა სტანდარტის თუ კონტრაგენტის ჯგუფის მიხედვით);
 • არაპირდაპირი ხარჯის გათვლის პრინციპი;

 

კონტრაგენტები

 

სისტემაში შესაძლებელია დაამატოთ კონტრაგენტები (გადამხდელები) და მათი პროგრამები.

კონტრაგენტის დამატების დროს, საშუალება გაქვთ შეავსოთ შემდეგი მონაცემები:

 • ბანკი, ბანკის კოდი და ანგარიშის ნომერი;
 • კონტრაგენტის ჯგუფი (მაგ: სადაზღვეო კომპანიები, სახელმწიფო დაწესებულებები);
 • არაპირდაპირი ხარჯის ჯგუფი (მაგ: თქვენი კლინიკები, სადაზღვეო კომპანიები, სახელმწიფო დაწესებულებები);
 • ლიმიტი (მაქსიმუმი თანხა, რასაც კონტრაგენტი იხდის. მაგალითად, თუ გეგმიური სტაციონარის ლიმიტი არის 1000 ლარი და კონტრაგენტი მას 100%-ით აფინანსებს, რომელიმე კონრკეტულ მომსახურებაში, რომლის ფასიც 1000 ლარზე მეტი იქნება, კონტრაგენტი მხოლოდ 1000-ს გადაიხდის);
 • ფასდაკლების გათვლა (აქ აირჩევთ საიდან დაითვალოს სისტემამ ფასდაკლების პროცენტი: მაგალითად, თუ დაფინანსების ბაზა 50 ლარია და ტარიფი - 60, ფასდაკლება კი - 20%, თუ სისტემამ ფასდაკლება დაფინანსების ბაზიდან უნდა გამოთვალოს, 50-ის 20%-ს დაითვლის, ხოლო ტარიფის მითითების შემთხვევაში - 60-ის 20%-ს);
 • სახელშეკრულებო ფასები (აქ განსაზღვრავთ კონტრაგენტის სახელშეკრულებო ფასს კლინიკებისა და ფასის ტიპების კომბინაციით);
 • პროგრამები (აქ დაამატებთ კონტრაგენტზე განსაზღვრულ პროგრამებს, რომლებიც წინასწარ უნდა გქონდეთ შექმნილი. თუ პროგრამის შექმნისას უკვე მიუთითეთ კონტრაგენტი, მაშინ ეს პროგრამა ავტომატურად დაემატება კონტრაგენტზე).

 

პროგრამები

 

პროგრამა არის ფორმულა, რომლის მიხედვითაც დგინდება კლინიკაში კონტრაგენტისა და პაციენტის მიერ ასანაზღაურებელი თანხა.
პროგრამა მოიცავს შემდეგ მონაცემებს:

 • კონტრაგენტები;
 • აქვს თუ არა პოლისი;
 • ქვეკომპონენტები - პროგრამა გამოჩნდება დამატებული ქვეკომპონენტების შემთხვევებში. ანუ, მაგალითად, თუ მხოლოდ გეგმიური ამბულატორია დაამატეთ აქ, პროგრამის არჩევის შესაძლებლობა რეგისტრატორს მხოლოდ იმ სამედიცინო შემთხვევებში შეეძლება, რომლებიც გეგმიური ამბულატორიის ნაწილია.
  გარდა ამისა, აქვე უნდა მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია:

  • დაფინანსების ტიპი (მაგ: სტანდარტული დაფინანსებაა, როგორიც რომელიმე კერძო კონტრაგენს აქვს, კაპიტაციური, რომელიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებას გულისხმობს, თუ გლობალ ბიუჯეტი, ანუ როდესაც კონტრაგენტი კლინიკას განსაზღვრულ თანხას უხდის ნებისმიერ თვეში;
  • მომსახურების რეჟიმი (მაგ: ამბულატორია, სტაციონარი, ორივე);
  • პროცენტის წესი (რის მიხედვით აფინანსებს კონტრაგენტი, სამედიცინო მომსახურების, სამედიცინო შემთხვევის თუ – საერთო %-ის მიხედვით. მაგალითად, თუ კონტრაგენტი კონკრეტული მომსახურების 50%-ს აფინანსებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მომსახურებაში პაციენტი ნახევარს გადაიხდის, რომელ სამედიცინო შემთხვევასაც არ უნდა ეკუთვნოდეს ის. თუ სამედიცინო შემთხვევის მიხედვით აფინანსებს კონტრაგენტი 50%-ს, მაშინ შემთხვევაში რა მომსახურებებიც არ უნდა შედიოდეს პაციენტი 50%-ს გადაიხდის, ხოლო საერთო %-ით დაფინანსების დროს იგივე ხდება, რაც სამედიცინო მომსახურების დროს მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ აქ ყველა მომსახურებაზე ერთი პროცენტი გავრცელდება, პირველ შემთხვევაში კი ამისი ინდივიდუალურად გაწერა შეგეძლოთ მომსახურებების მიხედვით);
  • მომსახურების სია (პროგრამის პირობები გავრცელდება არჩეული ქვეკომპონენტის ყველა სამედიცინო მომსახურებაზე ან თქვენით შექმნით სასურველ სიას მომსახურებების კატეგორიების გამოყენებით);
  • აქვს თუ არა ლიმიტი (თანხის მაქსიმუმი, რომლის გადახდაზეც კონტრაგენტი თანახმაა);
  • ტარიფი (საიდან წამოიღოს სისტემამ მომსახურების ღირებულება: კონტრაგენტისთვის დადგენილი ფასიდან თუ კლინიკის შიდა ფასიდან);
  • დაფინანსების ბაზა (რა აიღოს სისტემამ დაფინანსების ბაზად. მაგალითად, შეგიძლიათ მიუთითოთ, რომ წამოიღოს ის, რომელიც ნაკლები იქნება ტარიფსა და კონტრაგენტისთვის დადგენილ ფასს შორის. მაგალითად, თუ ტარიფად აიღეთ კლინიკის შიდა ფასი, დაფინანსების ბაზად კი კონტრაგენტისთვის დადგენილი ფასი, თუ კონკრეტული მომსახურება კლინიკაში 100 ლარი ღირს და კონტრაგენტს მას 80 ლარად სთავაზობთ, 50%-იანი დაფინანსების შემთხვევაში, კონტრაგენტი გადაიხდის 80 ლარის 50%-ს. დაფინანსების ბაზა შეიძლება იყოს ტარიფსა და ფაქტობრივ ხარჯს შორის მინიმუმიც, ან თავად ტარიფი იყოს დაფინანსების ბაზა);
  • პაციენტის გადახდა (რის მიხედვით უნდა გამოთვალოს სისტემამ პაციენტის გადასახდელი თანხა. თუ, ვთქვათ, დაფინანსების ბაზამდე ავსებს, ეს ნიშნავს, რომ პაციენტის პროცენტიც დაფინანსების ბაზიდან დაითვლება. მაგალითად, თუ სამედიცინო მომსახურების ტარიფი 100 ლარია, დაფინანსების ბაზა 90 ლარი, კონტრაგენტის დაფინანსების % კი 50-ია, პაციენტი გადაიხდის 90-ის 50%-ს, ისევე, როგორც კონტრაგენტი. თუ პაციენტი ტარიფამდე ავსებს, მაშინ პაციენტი იმდენს გადაიხდის, რამდენიც ტარიფსა და დაფინანსების ბაზას შორის სხვაობა იქნება. მაგალითად, თუ სამედიცინო მომსახურების ტარიფი 100 ლარია, დაფინანსების ბაზა 90 ლარი, კონტრაგენტის დაფინანსების % კი 50-ია, პაციენტი გადაიხდის 55 ლარს (100-90*0.5=55). ხოლო თუ პაციენტი ტარიფიდან იხდის, მისი % ტარიფიდან დაითვლება. მაგალითად, თუ სამედიცინო მომსახურების ტარიფი 100 ლარია, დაფინანსების ბაზა 90 ლარი, კონტრაგენტის დაფინანსების % კი 50-ია, პაციენტი გადაიხდის 50 ლარს (100*0.5=50));