• მთავარი
  • პროდუქტები
  • ბლოგი
  • კომპანია
  • კონტაქტი

Payroll

პერიოდული დაქვითვები

 

თანამშრომლის საკომპენსაციო პაკეტში, გარდა დარიცხვებისა, შესაძლებელია შედიოდეს პერიოდული დაქვითვებიც. მაგალითად, შეგიძლიათ თანხების პერიოდულად დაკავება მესამე პირთათვის გადასახდელად სააღსრულებო პროცესის საფუძველზე.